woman tying her right shoe

NISKIE OSIĄGNIĘCIA

Niskie osiągnięcia szkolne i niewyróżnianie się w żadnej dziedzinie życia szkolnego, sprzyjające kształtowaniu się zaniżonej samooceny oraz ne­gatywnym wartościom „Ja”;   podwyższony poziom lęku i napięcia oraz ich korelaty behawioralne;  nasilenie nieśmiałości, niepewności i zawstydzenia w sytuacjach spo­łecznych oraz izolowanie się i zamknięcie w sobie;       niska pozycja w grupie klasowej, odrzucenie i izolacja poprzez grupę rówieśniczą z wyjątkiem grup pozaszkolnych złożonych z dzieci o podob­nych problemach.W wypadku diagnozy nasilania się zachowań agresywnych powiązanych z lękiem i regulowanych poprzez mechanizmy zmagania się z zagrożeniem bez­pieczeństwa „Ja” należy niezwłocznie podjąć oddziaływania psychoterapeu­tyczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe, ukierunkowane na usunięcie źródła zaburzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *