Drogówka nie zna przepisów polowanie na pieszych bezprawne

Ile razy zetknęliście się z niesprawiedliwym potraktowaniem przez mundurowego? Jak często przelaliście swoją frustrację przez dojmujący krzyk: “drogówka nie zna przepisów, polowanie na pieszych jest bezprawne!”? Hanna Blaszka była świadkiem łapanki policyjnej. Ukryci w krzakach i za śmietnikami panowie policjanci często dybali użytkowników drogi, którzy przekraczali jezdnię na miejscu nieoznakowanym. Czyli nie na pasach, a, niestety, na przerażającej […]

Coraz większą popularność zyskują skoki spadochronowe

Ze względu na swoją nietypowość, dużo osób zaczyna uprawiać ten sport. Doświadczony spadochroniarz potraf wykonać różnego rodzaju akrobacje, salta w spadając ku ziemi. W pewnym momencie trzeba otworzyć swój spadochron, aby nie upaść na ziemie i się nie zabić. Skoki spadochronowe są również świetną rozrywką. Ludzie skaczący z spadochronu, w wielu przypadkach wracają do tego. Adrenalina towarzysząca […]

Skoki spadochronowe

Zainteresowanie ekstremalnymi sportami rośnie z dnia na dzień. Ludzie poszukują nowych wrażeń i rozrywek. Skoki spadochronowe- sport polegający na wykonywaniu skoków spadochronowych. Skoki spadochronowe to nie tylko sport, ale również rodzaj rozrywki. Profesjonalny spadochroniarz jest w stanie wykonać wiele, przeróżnych akrobacji spadając. Aby osobie skaczącej nic się nie stało, musi ona w określonej odległości od ziemi uruchomić spadochron. Wiele osób […]

INNA KWESTIA

Zachowanie się tych dzieci potraktowane zostało przez grupę jako naruszenie przyjętej, choćby tylko sytuacyjnie, normy i uznane za manifestację ignoro­wania czy odrzucenia zasady zaakceptowanej przez większość grupy. Inną kwestią jest to czy owa norma stanowi wykaz powszechnie akceptowanych standardów moralnych, czy też sama w sobie ma aspołeczny charakter. „Czarna owca” w rodzinie uważającej się i […]

woman kneeling beside man

FORMOWANIE NEGATYWNYCH POSTAW

Pojęcie „kozła ofiarnego” funkcjonuje również w socjopsychologicznych koncepcjach formowania negatywnych postaw i u­przedzeń między grupami społecznymi w makroskali (por. Dollard in. 1929): za trudności i napięcia pojawiające się w czasie kryzysów ekonomicpiych obwiniani są „inni”, tj. zazwyczaj j akaś zewnętrzna grupa społeczna, różniąca się od własnej grupy kulturą, obyczajami, religią, cechami wyglądu, itp. Pojęcie „czarna […]

woman jogging near wire fence

KOZIOŁ OFIARNY

W języku współczesnej psychologii społecznej zwrot „kozioł ofiarny” używany jest dla określenia jednostki, kilku osób, grupy społecznej, którym bez racjonalnych przesłanek, przypisuje się winę za niepowodzenie(a) i niezreallizowane oczekiwania własne czy własnej grupy społecznej (w kate­goriach socjopsychologicznych) chodzi nie tyle o indywidualne orientacje i poczucia, lecz o interpretowanie czy usprawiedliwianie niepowodzeń grupy). Socjopsychologiczna analiza zjawiska […]

topless man in black shorts carrying black dumbbell

DWA POJĘCIA

Te dwa pojęcia, używane zresztą w języku potocznym, mówią w istocie o funkjonowaniu grup społecznych w sytuacjach kryzysowych i socjopsycholo- gicznych mechanizmach agresji/przemocy w relacjach międzygrupowych bądź wobec członków własnej grupy. przedstawimy dokładniejsze socjopsychologiczne rozumienie po­jęcia „kozioł ofiarny”, należy choćby ogólnie przypomnieć, że zjawisko to ma swoje znaczenie kulturowe i jest przedmiotem zainterersowań porównaw­czej antropologii […]

woman doing yoga

POZYTYWNA IDENTYFIKACJA

Utrzymywanie bądź odbudowywanie zagrożonej czy „nadwyrężonej” pozy­tywnej identyfikacji i podtrzymanie spójności grupy, może dokonywać się jednak również na drodze atakowania i niszczenia tych, którzy w opinii grupy są źródłemniepowodzeń czy naruszają ważne dla grupy wartości, normy, standardy społeczne i moralne. Należy podkreślić, że dla wyboru „obiektu ataku” podsta­wowe znaczenie ma opinia czy przekonanie grupy, a […]

woman jogging near wire fence

RODZAJ OKOLICZNOŚCI

W tego rodzaju okolicznościach grupy społeczne uruchamiają rożnego rodza­ju zabiegi nastawione na podtrzymanie czy odbudowanie pozytywnej iden­tyfikacji społecznej. Tak więc może dojść do uznania za mało ważne żądań zakończonych niepowodzeniem i przestawienia się na inne cele, podejmowa­ne są ponowne wysiłki dla uzyskania sukcesu, następują zmiany w standar­dach, tak by uznane za niewłaściwe zachowanie mniej raziło, […]

woman lifting barbel

KONCENTRACJA UWAGI

Uwagę skoncentrujemy jednak nie na ilustrowa­niu sygnalizowanych prawidłowości obserwacjami z życia społecznego, ale na analizie okoliczności, które naruszają pozytywną identyfikację społeczną i socjopsychologicznych konsekwencji tego rodzaju zdarzeń dla relacji wew- nątrzgrupowych i międzygrupowych.Co najmniej dwa rodzaje sytuacji społecznych stanowią zagrożenie dla, lub faktycznie zakłócają pożyty wną identyfikację społeczną członków grupy, a tym samym mogą niekorzystnie […]

exercising man

ZAMKNIĘTE KOŁO

Tak więc w istocie tworzy się zamknięte koło: pozytywna identyfikacja społeczna z grupą prowadzi do zwartości i faworyzowania własnej grupy co zwrotnie służy ochronie, podtrzymywaniu czy rekonstruowaniu pozytywnej identyfikacji społecznej u członków grupy. Przedstawione w ogólnym zarysie socjopsychologiczne procesy formowania się grupy społecznej i kreowania pozytywnej identyfikacji społecznej można prześledzić na przykładzie two­rzenia się z […]

group of women exercise using dumbbells

POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI

Owe poczucie przy­należności/odmienności znajduje wyraz m.in. w umiejętności użycia przez dziecko zaimków „my” vs „oni”, „nasze”vs „ich”, „swoi” vs „obcy”. Wów­czas gdy takie poczucie przynależności wiąże się także z bezpośrednimi kontaktami, osobistąznajomościązinnymi członkami grupy,podobieństwem realizowanych celów i zadań oraz wspólnymi przekonaniami i normami, mówi się o małej grupie społecznej (por. Mika, 1981).Możliwośćinicjowaniawspólnychżądańibezpośrednie interakcje, wspól­nota przekonań, […]