woman lifting barbel

PIERWSZE OZNAKI

W wypadku wystąpienia pierwszych oznak, symptomów zaburzonego zachowania istotną sprawą jest prewencja interwencyjna. Niezwykle is­totne jest zwrócenie uwagi i wyłonienie dzieci z tzw. grupy ryzyka, w której na podstawie występujących symptomów oraz doświadczenia i wiedzy psy­chologa można z dużym prawdopodobieństwem przewidywać możliwość wystąpienia zmagania się poprzez agresję w najbliższej przyszłości. Grupy ryzyka winny zostać objęte szczególną opieką psychologiczno-wychowaw- czą oraz intensywnym programem prewencyjnym z elementami oddzia­ływania psychokorekcyjnego. Czynniki, które powinno się uwzględniać przy ocenie ryzyka, są w tym wypadku następujące:   środowisko wychowawcze zagrażające pozytywnemu obrazowi własnej osoby i utrudniające samoakceptację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *