woman in black tank top and black shorts lying on floor

DOBÓR O BADAŃ

Dobór dzieci dó badań odbywał się poprzez wylosowanie szkół, a następnie klas; chodziło o dzieci realizujące normalny obowiązek szkolny, a także wystarczająco dobrze znające sie wzajemnie. Ta kompozycja porównywanych prób pozwala na analizę związku, z jednej strony, między płcią (chłopcy vs. dziewczęta) a natężeniem agresji, z drugiej związku między środowiskiem społeczno- kulturowym, w którym rozwijają się dzieci, a agresją, wreszcie łącznego wpływu tych czynników na manifestowaną przez dzieci agresję.Zachowanie się agresywne, jak również poprzednio wspomniane inne własności i funkcjonowania dzieci, mierzono w badanych próbach, posługu­jąc się zestawem takich samych kategorii opisowych. Po uzyskaniu zgody rodziców na udział dziecka w badaniach, dzieci, po pierwsze, charakteryzo­wały same siebie na przygotowanych skalach (samoopis), a po drugie, oce­niały na tych samych swoich kolegów z klasy (percepcja i ocena agresji przez rówieśników).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *