two person inside gym exercising

PŁEĆ I ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

Większe prawdopodobieństwo różnych form agresji pośredniej, zwłaszcza w sytuacji konfliktów, jest zresztą rejestrowane rów­nież u dorosłych kobiet w różnych kulturach, a także u samic małp człeko­kształtnych (por. Bjorqkvist i in. 1992)Nasze zainteresowanie koncentruje się jednak nie tyle na prostym porów­nywaniu agresja/przemocuchłopcówvs.udziewcząt,copokazaniuinterakcji dwóch czynników, mianowicie płci i środowiska społecznego, jako przesła­nek natężenia agresji wśród dzieci. Studia dotyczące tej kwestii wykonane zostały przez psychologów fińskich (por. Osterman i inn.,1994) we współ­pracy z badaczami z USA i Polski. Przedmiotem tych międzykulturowych badań było porównanie różnych form agresji, ale także poczucia zagrożenia przemocą oraz strategii postępowania w sytuacjach konfliktowych, wśród 8- latków, chłopców i dziewcząt, mieszkających w dużym mieście w Finlandii (dwie grupy etniczne, tj. dzieci fińskie i szwedzkie), w dużym mieście USA (dwie grupy etniczne, tj. dzieci „białe”i dzieci „czarne”, oraz dzieci z dużego miasta w Polsce (jedna, homogeniczna grupa etniczna).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *