two smiling women doing yoga pose

UCZESTNICZĄC W BADANIACH

Ponadto, uczestniczące w badaniach dzieci oceniane były przez nauczycieli, a także gromadzono dane dotyczące ich osiągnięć szkol­nych, dane charakteryzujące warunki życiowe i status socjoekonomiczny rodziny, itp. Tego rodzaju materiał empiryczny poddano analizom statystycz­nym umożliwiającym określenie związków między badanymi zmiennymi i formułowanie konkluzji o występujących zależnościach.Przedstawimy opisowo te ustalenia, które mają znaczenie dla rozumienia zależności między płcią i środowiskiem wychowawczym dziecka, a natęże­niem zachowania agresywnego u dzieci spełniających podstawowe standar­dy funkcjonowania społecznego (tj. chodzące do szkoły, żyjące w typowych a nie wyraźnie „patologicznych” środowiskach). Oceny własnej agresji (sa­moopis) są na ogół niższe niż wskaźniki przypisywane przez kolegów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *