group of women exercise using dumbbells

ZMAGANIE Z TRUDNOŚCIAMI

Tym samym można uznać, że zmaganie się z trudnościami i zagrożeniami o charakte­rze społecznym przedstawia podwójną trudność, ze względu na brak umiejętności i możliwości komunikowania się w sposób otwarty i bez­pośredni ze swym otoczeniem oraz trudności radzenia sobie w sposób dojrzały i racjonalny z piętrzącymi się trudnościami.Właśnie sfera relacji społecznych z bliższym i dalszym otoczeniem sta­nowi źródło najczęstszych nieporozumień i konfliktów, ze względu na niemożność lub niechęć młodzieży do podporząkowania się, oczekującym dorosłego zachowania, rodzicom – negatywizm i inne formy agresji mogą stanowić próbę odpowiedzi i swoiste rozwiązanie problemu. Nawet w przypadku nabycia i posiadania w repertuarze reakcji radzenia sobie i zmagania się z zagrożeniem wzorów dojrzałych, odpowiedzial­nych zachowań (wszakże większość dorastającej młodzieży doskonale orientuje się w formach zachowań społecznych) mogą one nie być dla niej zadowalające i nie przynosić subiektywnej satysfakcji – na możliwość taką wskazuje interesująca uwaga .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *