two smiling women doing yoga pose

POWSZECHNE PRZEKONANIE

Kolejno zajmiemy się socjopsychologiczną charakterystyką młodzieżowego gangu przestępczego i analizą czynników warunkujących inten­sywność czy zakres agresji/przemocy manifestowanych przez tego rodzju grupy. Końcowa część prezentowanego opracowania mówi o czynnikach i zjawiskach występujących w eskalacji agresji i przemocy, także wśród dzieci i młodzieży.Powszechne przekonanie, że chłopcy(mężczyźni sąbardziej agresywni niż dziewczęta (kobiety) znajduje potwierdzenie w systematycznych obserwa­cjach tylko w pewnym zakresie, mianowicie gdy porównuje się częstość bezpośrednich aktów fizycznej agresji. Badania (por.Bjorqkvist i in.,1992) dokumentują zarazem, że w wieku 15 lat, przynajmniej w środowisku nasto­latków w Europie, nie ma wyraźnych różnic między chłopcami i dziewczę­tami pod względem agresji werbalnej, natomiast u dziewcząt zdecydowanie częściej występuje tzw. agresja pośrednia (np. złośliwe plotkowanie, izolo- waniekogoś spośródrówiesników,różnego rodzaju „manipulacje” społeczne i tworzenie klik, itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *