gym equipment inside room

AGRESJA I PRZEMOC

Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży jako zjawisko społeczne przyj­muje różną postać i ma wielorakie uwarunkowania. Przedmiotem dalszej pre­zentacji będzie charakterystyka kilku form tego zjawiska, jak też analiza tych socjopsychologicznych konceptualizacji, które pozwalają wyjaśnić niektóre mechanizmy kreowania agresji i przemocy w życiu społecznym nastolatków. Rozpoczniemy od prezentacji danych pokazujących czy i w jakim zakresie agresja dzieci jest powiązana z ich płcią, a w jakimze środowiskiem społecznym, w którym żyją. Następnie, nawiązując do studiów Olweusa (por. tekst prezento­wany w dalszej części zbioru) nad agresją/przemocą występującą w relacjach między dziećmi w szkole, omówimy te zjawiska i procesy grupowe, które odgrywają ważną rolę w formowaniu wewnątrzgrupowej/międzygrupowej wro­gości i przemocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *