exercising man

ZAMKNIĘTE KOŁO

Tak więc w istocie tworzy się zamknięte koło: pozytywna identyfikacja społeczna z grupą prowadzi do zwartości i faworyzowania własnej grupy co zwrotnie służy ochronie, podtrzymywaniu czy rekonstruowaniu pozytywnej identyfikacji społecznej u członków grupy. Przedstawione w ogólnym zarysie socjopsychologiczne procesy formowania się grupy społecznej i kreowania pozytywnej identyfikacji społecznej można prześledzić na przykładzie two­rzenia się z przypadkowego zespołu dzieci rozpoczynających naukę w szkole wyraźnie zintegrowanej klasy, jak i tworzenia się bardziej czy mniej zinteg­rowanego zespołu pedagogicznego w szkole (por., Jankowski,…), ale również w skali wykraczającej poza małą grupę społeczną, np. funkcjonowania insty­tucji administracji publicznej czy tzw. społeczności lokalnych, a nawet ukła­dów partyjno- politycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *