woman seriously performing gym exercise

ROZWÓJ AGRESJI

Ponadto ustalono, że eskalacja tej formy agresji/przemocy nie jest powiązana z fizycznymi warunkami działal­ności szkoły (np. ciasnota, duża liczba uczniów w klasie, lepsze lub gorsze wyposażenie, itp.), natomiast koreluje z orientacjami społeczno- wychowaw­czymi grona pedagogicznego i środowiska (np. ogólna aprobata dla agresji, konflikty i niesprawne zarządzanie,itp.). Na rozwój agresji/przemocy polegającej na pojawianiu się w szkole grup „napastujących” innych uczniów można spojrzeć nie tylko przez pryzmat cech uczestników tego rodzaju interakcji oraz czynników socjoekologicz- nych. Dla wyjaśnienia tych form agresji/przemocy warto odwołać się także do wiedzy z psychologii społecznej, dotyczącej procesów zachodzących w małych grupach społecznych (por.Mika, 1981). W szczególności znajomość problematyki tworzenia się małych grup społecznych, pozytywnej identyfi­kacji z grupą, konsekwencji niepowodzeń w podejmowanych przez grupę zadaniach oraz konsekwencji pojawiania się w grupie osób zachowujących się niezgodnie z obowiązującymi standardami, daje podstawy do rozumienia pewnych aspektów agresji/przemocy wśród dzieci na terenie szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *