person wearing orange and gray Nike shoes walking on gray concrete stairs

POSIADANE CECHY

Ponadto zachowania agresywne o charak­terze fizycznej przemocy świadczą o posiadaniu szczególnie cenionych w grupach młodzieżowych: brawury, odwagi, dzielności i tzw. „charakteru” utożsamianych z osiągnięciem dojrzałych tzw. „męskich” zachowań. „Wa­lory” te wprowadzają egalitarne poczucie równości na terenie grupy poprzez abstrahowanie od wartości związanych z przynależnością do określonej war­stwy społecznej, zamożnością rodziny, itp. Mechanizm dążenia do sprawowania kontroli obejmuje z jednej strony dążenie do samokontroli, z drugiej sprawowania kontroli nad otoczeniem i zdarzeniami zewnętrznymi. Zarówno w jednym, jak i drugim wypadku braki kontroli, niewielka moc regulacyjna mechanizmów kontrolujących, jaki zbyt silne dążenie do kontrolowania siebie i innych stają się źródłem zachowań patologicznych oraz potencjalnie aspołecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *