two person inside gym exercising

AGRESJA A WSKAZANIA

Zwrócenie szczególnej uwagi na adaptacyjno-obronne funkcje agresji i rolę zaburzeń struktury „Ja” wydaje się istotne z punktu widzenia zjawiska nasilania się zachowań agresywnych wśród coraz to młodszych nastolatków. Istniejąuzasadnione podstawy, aby wiązać, przynajmniej w pewnym stopniu, to zjawisko, wymagające z pewnością szerszych badań naukowych, ze zwię­kszeniem się patologizacji społecznej i neurotyzacji społeczeństwa polskiego w dobie przemian ekonomiczo-społecznych doby postkomunizmu.Przedstawionakoncepcja wiążąca zachowania agresywne ze strukturą „Ja” i przeżywaniem własnej osoby w okresie dorastania oraz wyodrębnienie powyżej opisanych mechanizmów pozwala zerwać z rozważaniem zachowań agresywnych w tradycyjnym paradygmacie traktującym agresję jako rezultat modelowania agresji, społecznego przekazywania agresywnych wzorców, skutek przemocy w rodzinie, odrzucenia emocjonalnego oraz frustracji eko­nomicznej i niskiego statusu materialno-społecznego rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *